การอบรม การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาปริมาณ ความเป็นกรด-ด่าง
และฟอร์มาลดีไฮด์ ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดสารอันตรายในสิ่งทอของประเทศต่างๆ และทราบถึงแหล่งที่มาของสารอันตรายในสิ่งทอ การแก้ไขและป้องกันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบตามมาตรฐานและสามารถทดสอบในรายการเบื้องต้นได้

เนื้อหาการอบรม:

  • สารฟอร์มาลดีไฮด์และความเป็นกรด-ด่างคืออะไร 
  • ที่มาของความเป็นกรด-ด่าง และสารฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • ความเป็นพิษของความเป็นกรด-ด่าง และสารฟอร์มาลดีไฮด์
  • เกณฑ์มาตรฐานตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าและสินค้าแบรนด์เนมในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • ปฏิบัติการทดสอบ ความเป็นกรด-ด่าง และฟอร์มาลดีไฮด์ 
  • แนวทางการป้องกัน และการแก้ปัญหาปริมาณ ความเป็นกรด-ด่าง และสารฟอร์มาลดีไฮด์ ที่เกินเกณฑ์กำหนด

อัตราค่าอบรม: 1,605 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 512
Email: suthatip@thaitextile.org
(คุณสุธาทิพย์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (หมดเขตการรับสมัคร)

Leave a reply