• เวลาทำการ: จันทร์- ศุกร์ 8.00-17.00 น. (ไม่ปิดพักกลางวัน)
  • บริการรับตัวอย่างบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล
  • ระยะเวลาการให้บริการทดสอบ

ปกติ (Regular) 5 วันทำการ

ด่วน (Express) 3 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 40%

ด่วนพิเศษ (Double Express) 2 วันทำการ คิดค่าบริการเพิ่ม 70%

บริการทดสอบให้ผลภายใน 1 วัน (Same Day) คิดค่าบริการเพิ่ม 100%

ส่งตัวอย่างทดสอบก่อน12.00 น. นับวันที่มาส่งตัวอย่างเป็นวันแรกของวันทำการ

ส่งตัวอย่างทดสอบหลัง12.00 น. นับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกของวันทำการ

หมายเหตุ บริการด่วน, ด่วนพิเศษ และบริการที่ให้ผลภายใน 1 วัน เฉพาะบางรายการทดสอบ

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างทดสอบ

  • กรอกใบคำขอทดสอบ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) โดยใช้ภาษาที่ต้องการสำหรับรายงานผล (ไทยหรืออังกฤษ)

* กรอกใบลงทะเบียนลูกค้าใหม่ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยส่งทดสอบกับทางศูนย์ฯ

  • เตรียมตัวอย่างทดสอบสำหรับการทดสอบที่ระบุในใบคำขอ

หมายเหตุ  ให้ระบุหน้าผ้า แนวเส้นด้ายยืนบนตัวอย่าง

กรณีตัวอย่างเป็นสารเคมีให้แนบ Material Safety Data Sheet และการทดสอบทางเคมีให้บรรจุตัวอย่างแยกตัวอย่างละถุง

  • ส่งใบคำขอและตัวอย่างมาทดสอบที่ศูนย์วิเคราะห์ฯ โดยสามารถส่งได้ 3 วิธี ดังนี้
วิธีที่ รายละเอียด
1 ส่งด้วยตนเอง
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ หน่วยบริการลูกค้า (ชั้น 2)
2 ส่งทางไปรษณีย์
หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ10110
3 ใช้บริการรับตัวอย่างของศูนย์ฯ (เฉพาะเขต กทม.) *
(*) มูลค่าการส่งทดสอบตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้นสมาชิก)

การชำระค่าบริการ

  • ชำระด้วยเงินสด : ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ หน่วยบริการลูกค้า (ชั้น 2) เวลา 8.00-16.30 น.
  • ชำระด้วยเช็ค : ชำระด้วยเช็คในนาม “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ” ที่ ฝ่ายบัญชี ณ อาคารอำนวยการ (อาคาร 3) ชั้น 1 เวลา 8.00-16.30 น.
  • ชำระโดยการโอน : ชื่อบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ”

ติดต่อเรา

Contact Us