คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม )

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายหรือขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสกับโรคหรือลดการแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในส่วนของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีมาตรฐานการผลิตกำหนดไว้ชัดเจนแล้วตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในปัจจุบันหน้ากากอนามัยทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดหาหรือจัดซื้อยากขึ้นและมีราคาแพง จึงได้มีการแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ซึ่งมีข้อดีที่สามารถจัดทำโดยใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถใช้งานได้หลายครั้ง และมีคุณภาพเพียงพอแก่การลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยร่วมกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
บทความนี้ ศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้รวบรวมข้อมูล ‘คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม’ จากการทดสอบ อันได้แก่ การผ่านได้ของอากาศ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ต้องการของหน้ากากผ้า โดยผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้าที่ดีนั้น จะต้องมีค่าการผ่านได้ของอากาศ ≤ 50 ซีซี ต่อพื้นที่ตารางเซนติเมตรต่อวินาที หากอากาศยิ่งผ่านได้มาก ประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองไอจามก็จะยิ่งน้อย นอกจากนั้นยังได้รวบรวมข้อมูลในส่วนของส่วนผสมชนิดเส้นใย, น้ำหนักผ้า (GSM), จำนวนเส้นด้ายหรือห่วงถัก, ขนาดเส้นด้ายและ ความหนา เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิตในการเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงการออกแบบการผลิตหน้ากากผ้าให้มีมาตรฐาน และสำหรับผู้ซื้อเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกพิจารณาหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการใช้งาน

Downloadคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า

Leave a reply