Contact Us

Training Course

(Now)

อบรมเรื่อง
“ การทดสอบความคงทนของสีและการประเมินสีโดย Visual & Instrument Assessment ”

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ