O

Contact Us

โภคภัณฑ์/ ของใช้ (Commodities)

ปากกาลูกลื่นและไส้ปากกาลูกลื่น

 • ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • ความทนต่อการกัดกร่อน
 • ความทนการตกกระแทก
 • ปริมาณธาตุที่เป็นพิษ
 • ความสม่ำเสมอและไม่ขาดตอนของเส้นหมึก
 • ระยะทางการเขียน
 • การซึมทะลุ (Strike through) ของหมึก
 • ระยะเวลาการแห้งตัวของหมึก
 • ความทนน้ำของหมึก
 • ความทนแสงของสีหมึก
 • อายุการใช้งาน

ไส้ดินสอสี

 • การทดสอบการดัดโค้ง
 • ความคงทนของสีต่อแสง
 • สารเป็นพิษ

สีเทียน

 • ความอ่อนตัว
 • ความทนแรงแตกหัก
 • สารเป็นพิษ
 • ความคงทนของสีต่อแสง

ที่นอน

 • ความคงทนของสีต่อเหงื่อ
 • ความหนาแน่น
 • ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
 • การยุบตัวเนื่องจากแรงอัดหรือแรงกด (Compression or indentation set)
 • ความยืดหยุ่น (Resilience)
 • ความแข็งแรงของตะเข็บ

ถังพลาสติก

 • ความจุ
 • การรั่วซึม
 • ความทนแรงกระแทก
 • ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
 • อายุการใช้งาน

ถุงมือยาง

 • ขนาด
 • การรั่วซึมน้ำ
 • ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
 • การเร่งการเสื่อมอายุ
 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • ปริมาณแป้งตกค้าง