ติดต่อเรา

แผนการจัดอบรมประจำปี

15 ก.พ. 67 การทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น
7 มี.ค. 67 การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา, ไวรัสใน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จ
28 มี.ค. 67 การทดสอบโครงสร้างผ้าและความเเข็งแรงของสิ่งทอ
25 เม.ย. 67 การวิเคราะห์ชนิดเส้นใย
9 พ.ค. 67 กฎระเบียบและการทดสอบการติดไฟของวัสดุ และ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอและยานยนต์
30 พ.ค. 67 การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการควบคุมคุณภาพ
13 มิ.ย. 67 การทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น
25 ก.ค. 67 4 point, 10 point inspection system
29 ส.ค. 67 การทดสอบความคงทนของสี และการประเมินสีโดย
Visual & Instument Assessment
27 ก.ย. 67 การตกแต่งสมบัติสิ่ทอเทคนิคเพื่อเพิ่มมูลค่า