นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศนีบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( inhouse training ) “ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทดสอบและวิเคราะห์ความคงทนของสี ” โดยมีนางพรพิณี บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กล่าวรายงาน และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กิจกรรมอบรมดังกล่าวขึ้น ภายใต้งบประมาณของ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมหม่อนไหม จากพื้นที่ต่าง ๆ รวมกว่า 30 คน 

สำหรับหลักสูตรประกอบไปด้วย การบรรยายเรื่อง การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น มาตรฐานและวิธีการทดสอบความคงทนของสีต่อน้ำ, เหงื่อ, การซัก, ขัดถู, แสงทฎษฎีการวัดค่าสี พร้อม อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) • การทดสอบความคงทนของสีต่อน้ำ  • การทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อ • การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก • การทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู • การทดสอบความคงทนของสีต่อแสง และความรู้ รวมทั้ง มาตรฐานและวิธีการทดสอบความคงทนของสีต่อการกดทับด้วยความร้อน, ซักแห้ง, สารฟอกขาว อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ไว้วางใจให้ทีมงานได้จัดกิจกรรมดังกล่าว

หากหน่วยงานใดสนใจองค์ความรู้ด้านการทดสอบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 712,512

Leave a reply