ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ

รายการ

ลิงค์

1

แบบฟอร์มลงทะเบียนลูกค้าใหม่

Download

2

ใบคำขอทดสอบ

Download

DOC. file / PDF file

3

3.1 ใบสมัครสมาชิกศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ
3.2 ใบสมัครสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Download

Download

4

ใบคำขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

Download