ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ

รายการ

ลิงค์

1

แบบฟอร์มลงทะเบียนลูกค้าใหม่

Download

2

ใบคำขอทดสอบ

Download

DOC. file / PDF file

3

ใบสมัครสมาชิกสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Download

4

ใบคำขอทดสอบ CoolMode

Download

5

ใบคำขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

Download