ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ

รายการ

ลิงค์

1

ใบคำขอทดสอบ

Download

DOC. file / PDF file

2

ใบคำขอทดสอบ CoolMode

Download

3

3.1. ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีแอซิด

Download

3.2. ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีไดเร็กต์

Download

3.3. ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีรีแอกทีฟ

Download

3.4. ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีซัลเฟอร์

Download

3.5. ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีแวต

Download

4

ใบคำขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

Download

5

แบบฟอร์มลงทะเบียนลูกค้าใหม่

Download

6

6.1. ใบสมัครสมาชิกสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Download

6.2. ใบสมัครสมาชิกศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ

Download