ติดต่อเรา

ฉลากผลิตภัณฑ์และหน่วยตรวจการทำผลิตภัณฑ์

เครื่องหมาย Smart Fabric หน้ากากผ้า

ใส่หน้ากากผ้าอย่างปลอดภัย เลือกใส่หน้ากากผ้า ที่มีฉลากคุณภาพสิ่งทอไทย Smart Fabric

Smart fabric ฉลากคุณภาพหน้ากากผ้า เป็นเครื่องหมายรับรองที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า
โดยมีคุณสมบัติให้เลือก 2 เรื่อง คือ ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน หรือ ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย

ผ้าที่สามารถทำหน้ากากผ้า Smart Fabric ได้ต้องผ่านการทดสอบและมีประสิทธิภาพ

 • สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 0.3 ไมครอน ไม่น้อยกว่า 65% หรือ สามารถกรองแบคทีเรีย ไม่น้อยกว่า 70%
 • ต้องมีอากาศซึมผ่านและหายใจได้ โดยหากยิ่งอากาศผ่านได้มาก
 • มีความปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตราย
 • คุณสมบัติทางเลือก เพิ่มการสะท้อนน้ำ หรือ การต้านแบคทีเรียเพื่อสร้างความมั่นใจใน การสวมใส่มากขึ้นโดยคุณสมบัติของผ้าต้องสามารถใช้งานซ้ำและผ่านการซักล้างอย่างน้อย 10 ครั้ง ขึ้นไป
หลักเกณฑ์การขอเครื่องหมายSmart fabric ใบคำขอทดสอบ Smart fabric ใบสมัครขอรับรองเครื่องหมายSmart fabric

โครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย
Smart Fabric

เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องหมายคุณภาพ Smart Fabric 

“ สร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ ด้วยผ้านวัตกรรม ”

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้พัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย เพื่อตอบสนองการบริโภคสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบันที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและทันสมัยให้มีคุณลักษณะพิเศษตอบสนองการใช้งานที่มีลักษณะเฉพาะ (Functional Textile)

เครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย จำนวน 4 ฉลาก ดังนี้

 1. ฉลากคุณภาพสิ่งทอและความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย
 2. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ
 3. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 4. ฉลากคุณภาพหน้ากากผ้า

ฉลาก 1-3 นี้ ออกให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ (ยกเว้นพรมอุตสาหกรรม) และฉลาก 4 ออกให้กับหน้ากากผ้าที่ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศของโครงการฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

เครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด เนื่องจากผู้ซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพและเห็นถึงความแตกต่างของลักษณะคุณภาพพิเศษและความปลอดภัยในสินค้าประเภทเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถนำสัญลักษณ์ดังกล่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับแบรนด์ของผู้ประกอบการ เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค แสดงเห็นถึงความคุ้มค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์การขอเครื่องหมายSmart fabric ใบคำขอทดสอบ Smart fabric ใบสมัครขอรับรองเครื่องหมายSmart fabric

CoolMode ผ้าลดโลกร้อน


CoolMode เป็นฉลากที่มอบให้กับเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี ทำให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณภูมิเครื่องปรับอากาศ 25๐c ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อจากผิวหนังและระเหยออก จึงช่วยเพิ่มความสบายและความเย็นในขณะสวมใส่ เสื้อผ้า CoolMode จึงช่วยรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้ร่วมมือกับ องค์การบริหาจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน หรือ คูลโหมด ขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้เสื้อผ้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดผู้ผลิตและตลาดสินค้าสิ่งทอที่ลดโลกร้อนในประเทศไทย

“คูลโหมด…ปลอดภัยต่อสุขภาพ เย็นสบายยามสวมใส่”

ผ้าที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ CoolMode จะมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้

 1. ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ สีที่ใช้ย้อมผ้า ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
 2. เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย มีความคงทนของสีต่อการซัก ทนทานต่อแสงแดด และเหงื่อ ไม่หด ไม่ยืด  ไม่ย้วย
 3. ระบายความชื้นและความร้อนได้ดี ใส่แล้วเย็นสบาย

เสื้อผ้าเบอร์ 5

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกันพัฒนา “ฉลากเสื้อเบอร์ 5 CoolMode” เสื้อที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีด โดยมีเกณฑ์หลัก คือ ผู้ประกอบการจะต้องได้รับการรับรองฉลาก CoolMode โดย อบก. และผ่านการทดสอบความเรียบตามมาตรฐาน

คุณสมบัติพิเศษ 4 ข้อ ที่ทำให้เสื้อเบอร์ 5 แตกต่างจากสื้อผ้าทั่วไป

 • ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ สีที่ใช้ย้อมผ้า ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
 • เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย มีความคงทนของสีต่อการซัก ทนทานต่อแสงแดดและเหงื่อไม่หดไม่ยืดไม่ย้วย
 • ระบายความชื้นและความร้อนได้ดี ใส่แล้วเย็นสบาย
 • ผ่านการทดสอบความเรียบ ตามเกณฑ์เบอร์ 5  ที่สามารถซัก ตากให้แห้ง แล้วสวมใส่ได้เลยโดยไม่ต้องรีด

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ผ้าม่านเบอร์ 5

“ผ้าม่าน” ก็มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันพัฒนา “ฉลากผ้าม่านเบอร์ 5” ซึ่งผ้าม่านต้องมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันความร้อน ลดอุณหภูมิความร้อนจากภายนอกเข้ามาในอาคาร โดยมีเกณฑ์คือ ผู้ประกอบการจะต้องได้รับการรับรอง SMART FABRIC ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ การป้องกันรังสียูวี(ผ้าม่าน) จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากนั้นจึงยื่นขอฉลากผ้าม่านเบอร์ 5 ที่กฟผ.

คุณสมบัติของ “ผ้าม่านเบอร์ 5”

 • มีความคงทน ปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย
 • มีความสามารถป้องกันรังสียูวี
 • ช่วยป้องกันความร้อน ลดอุณหภูมิความร้อนจากภายนอกเข้ามาในอาคาร

ฉลากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สถาบันฯ ให้บริการตรวจสอบ

หมายเลข มอก.

ผลิตภัณฑ์

5 กระสอบปอ
22 ผ้าขนหนู
35 ด้ายฝ้ายดิบ
40 ผ้าใบ
46 ผ้าปอบปลิน
65 ผ้าฝ้ายชีตติง
66 ผ้าลายสอง
111 ผ้าถักวงกลม
120 ผ้าห่มนอน
135 ด้ายเย็บฝ้าย
137 พรมปักปุย
144 ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
179 ผ้าไหม
199 ซิป
247 ด้ายเย็บโพลิเอสเตอร์
251 ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ
253 แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
318 ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซด์
346 ปากกาลูกลื่น
347 ไส้ปากกาลูกลื่น
426 ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
438 ถุงเท้าใช้งานทั่วไป
439 ถุงเท้านักเรียน
494 ผ้าสำลีแบบทอ
498 เชือกปอ
529 ผ้าร่ม
534 ผ้าสำลีแบบถัก
685 ของเล่นเด็ก
739 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
740 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
760 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
769 ผ้ามุ้ง
815 เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
825 เชือกโพลิเอทิลีน
946 ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
962 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
968 ไหมพรมอะคริลิก
1118 ผ้าม่าน
1148 ไส้ดินสอสี
1149 สีเทียน
1238 ผ้าใบโพลิเอสเทอร์เคลือบพีวีซี
1248 ผ้าบุเครื่องเรือน
1274 ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1404 ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน
1425 ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์
1462 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
2137 เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
2138 เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
2231 ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2261 เสื้อชั้นในชาย
2262 กางเกงในชาย
2344 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
2346 เสื้อผ้าสำเร็จรูป: ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2424 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
2429 ผ้าเดนิมฝ้าย
2435 เสื้อผ้าเด็ก
2436 ผ้าสําหรับเสื้อเชิ้ต
2437 ผ้าสําหรับชุดทํางานในสํานักงานและชุดทํางานอาชีพ
2438 ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน
2500 ผ้าทอกันเปื้อน
2501 สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาล
2502 พรมทอ
2504 กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
2505 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
2532 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด
2549 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
2556 เส้นด้ายยาง
2558 ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
2599 ถุงเท้าใช้งานหนัก
2686 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ : ผ้าประเภทสำนักงาน

หน่วยตรวจการทำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สถาบันฯ ให้บริการตรวจสอบ

หมายเลข มอก.

ผลิตภัณฑ์

5 กระสอบปอ
22 ผ้าขนหนู
35 ด้ายฝ้ายดิบ
40 ผ้าใบ
46 ผ้าปอบปลิน
65 ผ้าฝ้ายชีตติง
66 ผ้าลายสอง
111 ผ้าถักวงกลม
120 ผ้าห่มนอน
135 ด้ายเย็บฝ้าย
137 พรมปักปุย
144 ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
179 ผ้าไหม
199 ซิป
247 ด้ายเย็บโพลิเอสเตอร์
251 ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ
253 แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
318 ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซด์
346 ปากกาลูกลื่น
347 ไส้ปากกาลูกลื่น
426 ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
438 ถุงเท้าใช้งานทั่วไป
439 ถุงเท้านักเรียน
494 ผ้าสำลีแบบทอ
498 เชือกปอ
529 ผ้าร่ม
534 ผ้าสำลีแบบถัก
685 ของเล่นเด็ก
739 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
740 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
760 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
769 ผ้ามุ้ง
815 เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
825 เชือกโพลิเอทิลีน
946 ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
962 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
968 ไหมพรมอะคริลิก
1118 ผ้าม่าน
1148 ไส้ดินสอสี
1149 สีเทียน
1238 ผ้าใบโพลิเอสเทอร์เคลือบพีวีซี
1248 ผ้าบุเครื่องเรือน
1274 ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1404 ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน
1425 ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์
1462 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
2137 เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
2138 เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
2231 ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2261 เสื้อชั้นในชาย
2262 กางเกงในชาย
2344 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
2346 เสื้อผ้าสำเร็จรูป: ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
2424 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
2429 ผ้าเดนิมฝ้าย
2435 เสื้อผ้าเด็ก
2436 ผ้าสําหรับเสื้อเชิ้ต
2437 ผ้าสําหรับชุดทํางานในสํานักงานและชุดทํางานอาชีพ
2438 ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน
2500 ผ้าทอกันเปื้อน
2501 สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาล
2502 พรมทอ
2504 กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
2505 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
2532 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด
2549 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ
2556 เส้นด้ายยาง
2558 ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย
2599 ถุงเท้าใช้งานหนัก
2686 ผ้าสีกากีสำหรับเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ : ผ้าประเภทสำนักงาน