ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ

       ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอที่เป็นกลางให้กับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และผู้ส่งออกสิ่งทอของประเทศไทย สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตามมาตรฐานสากล เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน รวมทั้งมาตรฐานของไทย ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

       นอกจากงานบริการทดสอบแล้ว ศูนย์วิเคราะห์ฯยังให้บริการฝึกอบรมการทดสอบเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การทดสอบสิ่งทอ ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการในโรงงานและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

       ปัจจุบันศูนย์วิเคราะห์ฯ มุ่งเน้นให้คุณภาพมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ  และเป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อทำให้ศูนย์วิเคราะห์ฯ มีการดำเนินงานที่ดีได้มาตรฐานและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ISO / IEC 17025

        ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เริ่มดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO / IEC 17025 เมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยเริ่มจัดทำระบบดังกล่าวนี้ในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ในรายการทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ หลังจากรับมอบห้องปฏิบัติการจากส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้ขยายขอบข่ายการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานไปยังรายการทดสอบของห้องปฏิบัติการสิ่งทอและห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

        ศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO / IEC 17025 จึงได้แต่งตั้งผู้จัดการด้านคุณภาพและคณะทำงานด้านวิชาการขึ้นตามข้อกำหนด เพื่อร่วมกันจัดทำระบบและนำระบบไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประสิทธิผล ศูนย์วิเคราะห์ฯ มีความมุ่งมั่นในการได้รับการรับรอง เพราะนอกจากจะทำให้ศูนย์วิเคราะห์ฯ มีการดำเนินงานที่ดีและมีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังทำให้ศูนย์วิเคราะห์ฯ เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของห้องปฏิบัติการอีกทางหนึ่งด้วย