ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเรื่อง 4 point, 10 point inspection systemเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเกณฑ์ก าหนดคุณภาพสินค้า
เพื่อให้งานที่ผลิต ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

คุณธัญญ์ลักษณ์ ฉัตรสถาพรชัย ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการ์ด้านการตรวจควบคุมคุณภาพผ้า

เนื้อหาการอบรม
➢ การเตรียมพร้อมในการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบตามระบบ 4 point
➢ ประเภทและค าจ ากัดความของต าหนิบนผ้า
➢ หลักเกณฑ์การให้คะแนน / การคัดเกรดสินค้า
➢ วิธีการในการตรวจสอบ
➢ การประเมินและให้คะแนนต าหนิ / การสรุปคะแนนต าหนิ / การสรุปเกรดสินค้า

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรม

ดาวน์โหลดกำหนดการเข้าร่วมอบรม

Leave a reply