ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหัวข้อ

การทดสอบความคงทนของสีและการประเมินสีโดย Visual & Instrument Assessment  ”  ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงประโยชน์ ความสำคัญของการทดสอบความคงทนของสีและปัจจัยที่มีผลต่อความคงทนของสี เข้าใจถึงหลักการทดสอบเบื้องต้น ตลอดจนวิธีการประเมินผลการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณสุธาทิพย์ โทรศัพท์ 02 – 7135492 – 9 ต่อ 512 / suthatip@thaitextile.org

คุณอนุสรา โทรศัพท์ 02 – 7135492 – 9 ต่อ 109 / 081 6511446 / anusara@thaitextile.org

Leave a reply