วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เส้นใย เส้นด้าย การทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น” ให้แก่ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับ การทดสอบขนาดเส้นใย เส้นด้าย จำนวนการตีเกลียว และการทดสอบความแข็งแรง การขึ้นเม็ด การขึ้นขน การทนต่อแรงขัดถูของผ้า

โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ขั้นตอนการผลิตสิ่งทอ / เสื้อผ้า, คุณสมบัติของเส้ยใยและเส้นด้าย คุณสมบัติและโครงสร้างของผ้าทอ ผ้าถัก, การทดสอบสิ่งทอ มาตรฐานการทดสอบและความสำหคัญของมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งรายการทดสอบพื้นฐานของผ้า ได้แก่ โครงสร้าง (จำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวสำหรับผ้าทอ, จำนวนห่วงถักต่อหน่วยความยาวสำหรับผ้าถัก, ขนาดเส้นด้าย และลักษณะการทอ), น้ำหนักของผ้า, ความหนา และความแข็งแรงของผ้า รวมทั้งสมรรถนะของผ้า ได้แก่ การซึมผ่านของอากาศ, ความคงทนต่อการขัดถู, ความต้านทานการขึ้นขนและเม็ด, การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก, ลักษณะภายหลังการซัก, การคืนตัวจากรอยยับ, การต้านทานการยับ, ความสบายในการสวมใส่ (Comfort), การทดสอบความคงทนของสีของผ้า, Eco-Textile Testing นอกเหนือจากการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวแล้ว ยังได้พาผู้เข้าร่วมอบรมเข้าชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และสาธิตการทดสอบอีกด้วย

Leave a reply