วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เส้นใย เส้นด้าย การทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น” ให้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (ดอยตุง)
เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าของดอยตุง ได้มีความรู้และนำไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าดอยตุง

Leave a reply