วันที่ 20 ธันวาคม 2564  ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีการจัดอบรม เรื่อง “ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” ให้กับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานซึ่งปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ วิธีการทดสอบและการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Leave a reply