วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มีการจัดอบรม เรื่อง “ “เกณฑ์มาตรฐานการผลิตผ้าทอ สู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน) ” ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Conference

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคง สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

Leave a reply