วันที่ 15 และ 17 กุมภาพันธ์ 2565  คุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การควบคุมคุณภาพและการทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงปัจจัยมีผลต่อคุณภาพสิ่งทอ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งเนื้อหาอบรมประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานสิ่งทอ อาทิเช่น เส้นใย เส้นด้าย, โครงสร้างผ้าและความแข็งแรง เป็นต้น

           โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป สถาบันฯดำเนินงานภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

Leave a reply