วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คุณกันยารัตน์ ร่างสง่า ผู้ช่วยผู้จัดการห้องทดสอบจุลชีววิทยา บรรยายให้ความรู้เรื่อง “กลไกการทำงานของสารต้านเชื้อแบคทีเรีย สารต้านเชื้อรา ความรู้พื้นฐานของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ใช้ในการทดสอบ วิธีการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล” และคุณวิวัฒนากร แสงจ้า หัวหน้างานห้องทดสอบจุลชีววิทยา บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ไวรัส สารต้านไวรัสและกลไกการต้านไวรัส การเพาะเลี้ยงไวรัสและเซลล์เจ้าบ้าน (Host cell) วิธีการทดสอบ การคำนวณผล และรายงานผลการทดสอบ” และเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป สถาบันฯดำเนินงานภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

Leave a reply