วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คุณชฎาพร จันทร์พันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการควบคุมคุณภาพ (4 point, 10 point )” และคุณกันยานุช สินสุวรรณกุล ผู้จัดการหน่วยบริการลูกค้า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “มาตรฐานและเกณฑ์กำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ”  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

Leave a reply