โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป สถาบันฯดำเนินงานภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

Leave a reply