21 มกราคม 2564 ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรมความรู้ เรื่อง “การควบคุมคุณภาพและการทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น” บรรยายโดย คุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ฯ โดยศศูนย์วิเคราะห์ฯได้คัดเลือกหัวข้อและเนื้อหามาเป็นอย่างดี เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างสูงสุด ทั้งในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบ นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการทดสอบ และพาชมห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์วิเคราะห์ฯอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ศูนย์วิเคราะห์ฯ ก็ได้ทำตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยมีการตรวจจับอุณหภูมิผู้เข้าอบรมก่อนเข้ามายังภายในอาคาร มีจุดล้างมือแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ ศูนย์วิเคราะห์ฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะมอบความรู้ และเทคนิคต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกท่านต่อไป

Leave a reply