วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คุณพรพิมล เงาแสงธรรม ผู้จัดการห้องทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้เดินทางไปให้การบรรยายในงานอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่อง “การผลิตสินค้าให้ได้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานอื่นที่ทางราชการกำหนด” ณ โรงแรมระนองการ์เด้น  จังหวัดระนอง ซึ่งจัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

Leave a reply