วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิเคราะห์ฯ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อให้การอบรมแก่ คณะอาจารย์และนักศึกษาใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ แผนกวิชาเคมีสิ่งทอ, แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ และแผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม ในหลักสูตร Textile and Garment Merchandiser บรรยายโดย คุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ฯ คุณสุรีย์รัตน์ เกษมศิริเพ็ญ ผู้จัดการห้องทดสอบเคมีวิเคราะห์ และคุณวรวิทย์ พัฒนลีนะกุล นักวิทยาศาสตร์ห้องทดสอบทางกายภาพ นอกจากนี้ ยังมีการจัด Workshop ที่ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ในเรื่องของวิธีการทดสอบ ตลอดจนวิธีในการประเมินผล เป็นต้น

Leave a reply