31 มีนาคม 2564 (เวลา 09:00 – 16:00 น.) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ จัดอบรมและกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “การทดสอบถุงมือ (Gloves Testing)” ให้แก่บุคลากรจากบริษัท DREAM LIFE PROPERTY DEVELOPER LIMITED. และ BESTSAFE GLOVE CO.,LTD ให้การบรรยายโดย คุณทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ฯ

ศูนย์วิเคราะห์ฯ ขอขอบคุณ Mr. Jesus Hernandez (Managing Director) ที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นให้ศูนย์วิเคราะห์ฯจัดอบรม “การทดสอบถุงมือ (Gloves Testing)” ครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและความสนใจเป็นอย่างดีเยี่ยม. ทั้งนี้ ศูนย์วิเคราะห์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ในการควบคุมและผลิตถุงมือที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานต่อไป.

Leave a reply