วันที่ 13 ธ.ค. 64 นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีคุณสักขี แสนสุภา เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะรวม 3 ท่าน

โดยครั้งนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เข้ามาเยี่ยมชมและตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบตามข้อกำหนดฉลากเขียว ของผลิตภัณฑ์กระดาษอนามัย กระดาษพิมพ์และเขียน ผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 712 และ 512-4 หรือ www.thaitextile.org

Leave a reply