เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2565 นางสาวพรพิมล เงาแสงธรรม ผู้จัดการห้องทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 8 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เพื่อศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบให้นิสิตได้เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานด้านการทดสอบ รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ

Leave a reply