เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565 นางสาวกันยานุช สินสุวรรณกุล ผู้จัดการหน่วยบริการลูกค้า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้อนรับคณะนักวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 4 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เพื่อศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติงานการทดสอบสิ่งทอ ระบบการจัดทำเอกสาร ระบบการทดสอบทางด้านความคงทนของสีย้อมต่อการใช้งานด้านต่างๆ การตรวจพินิจผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่มีการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และรวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ

Leave a reply