23 ก.พ. 64 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การตอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานด้านการทดสอบ รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ

Leave a reply