30 ต.ค. 62 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การตอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานด้านการทดสอบ รวมทั้งองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากวัสดุที่หลากหลาย โดยในการเยี่ยมชมนิสิตให้ความสนใจและสอบถามองค์ความรู้เพิ่มเติมอย่างคึกคัก นับเป็นการเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ ให้แก่นิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง

กิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานในสถาบัน นับเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ 

Leave a reply