18 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และคณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คุณชไมพร ตุ้มพงษ์ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น

(Read more: https://www.thaitextile.org/th/activities/detail.1607.1.0.html )

Leave a reply