28 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และนายสมคิด รัตนประภาพร นายกสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย ให้การต้อนรับ นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมหารือเรื่องความสำคัญของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ที่มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งาน โดยผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมอุปกรณ์คุ้มครองฯ และข้อมูลผลิตภัณฑ์สิ่งทอมาตรฐาน S-Mark (อ่านต่อ)

Leave a reply