24 มีนาคม 2564 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโอกาสเยี่ยมชม ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในกิจกรรมโครงการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (Cultural economics) ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองด้วยนวัตกรรมและการออกแบบ โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ การบรรยายหัวข้อ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยนางสาวพรพิมล เงาแสงธรรม ผู้จัดการห้องทดสอบสิ่งทอ ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สามารถนำมาพัฒนาผสมผสานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าพื้นเมือง รวมทั้งความรู้ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจชุมชนต่อไป

Leave a reply