23 มีนาคม 2564 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ ที่ปรึกษาสถาบันฯสิ่งทอ นางสุดา ยังให้ผล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และหารือแนวทางในการพัฒนาการค้า การส่งเสริมหัตถกรรมไทย ในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมืองให้มีคุณภาพ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ยอดจำหน่ายให้มากขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Leave a reply