ติดต่อเรา

สิ่งทอ

สิ่งทอ (Textile)

 • การทดสอบความคงทนของสี (Colour Fastness Tests) – ซัก, แสง, เหงื่อเทียม, ขัดถู, น้ำ, คลอรีน, ซักแห้ง,…
 • การทดสอบเส้นด้าย (Yarn Tests)
 • การทดสอบโครงสร้างผ้า (Fabric Construction)
 • การทดสอบเส้นใย (Fiber Tests)
 • การเปลี่ยนแปลงขนาด (Dimensional Stability Tests)
 • การทดสอบสมรรถนะของผ้า (Performance Tests) – การขึ้นเม็ดหรือขน, ความคงทนต่อการขัดถู, การซึมผ่านของอากาศ,…
 • การทดสอบการติดไฟ (Flammability Tests)
 • การทดสอบความแข็งแรง (Strength Tests) – แรงดึงขาด, ความต้านแรงฉีกขาด, ความต้านแรงดันทะลุ, …
 • การวัดค่าสี (Colour Measurement)
 • ส่วนผสมชนิดเส้นใยและการวิเคราะห์ทางเคมี (Fiber Composition and Other Analytical Tests)
 • การทดสอบสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Textile Tests) – สีเอโซ, ความเป็นกรด-ด่าง, ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์, โลหะหนัก, PCP, TeCP, AP, APEO,…
 • การทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา (Microbiology Tests) – Antibacterial, Antifungal, Photocatalytic Tests, Other (Biodegradable Test (for Chemical (OECD 301D), for Plastic)