ติดต่อเรา

สีย้อมสังเคราะห์ (Synthetic dyes)

“รู้หรือไม่… จะใช้ จะทำ จะนำเข้า สีย้อมสังเคราะห์ ต้องมีใบอนุญาต”

สีย้อมสังเคราะห์เป็นสีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมีเพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น เฉดสีที่หลากหลาย มีความสดใส ความคงทนและสามารถย้อมติดบนเส้นใยชนิดต่าง ๆ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง  เนื่องจากมีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สีเอโซ และ โลหะหนัก

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สีย้อมสังเคราะห์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้ ผู้ทำหรือผลิต และผู้นำเข้าสีย้อมสังเคราะห์ ต้องยื่นขออนุญาตเพื่อยืนยันว่าสีย้อมสังเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถนำมาใช้ ผลิต หรือนำเข้าได้อีกต่อไป

หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อนำไปใช้ยื่นขอใบอนุญาต

 • ผู้ยื่นขอสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) https://www.tisi.go.th/

รายการทดสอบสีย้อมสังเคราะห์

 • ลักษณะทั่วไป
 • คุณลักษณะด้านความปลอดภัย – Aromatic amine, Heavy metals
 • การละลายน้ำ
 • ค่าความแตกต่างของสี (Color Measurement Committee; CMC unit)
 • ความคงทนของสีต่อแสง (แสงซีนอนอาร์ก)
 • ความคงทนของสีต่อการซัก
 • ความคงทนของสีต่อสารฟอก (Bleaching agent)
 • ความคงทนของสีต่อการขัดถู
 • การบรรจุ
 • เครื่องหมายและฉลาก