สีย้อมเคลือบไม้ (ความทนเชื้อรา)

ในอดีต มีความนิยมนำไม้มาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ...

กระดาษสัมผัสอาหาร

“อาหาร” คือ 1 ในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยตลอดอายุขัยของมนุษย์คนห ...

การทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมน ...

คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากผ้า (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม )

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันและควบคุมการระบา ...

สิ่งทอป้องกันไฟฟ้าสถิต

Download: สิ่งทอป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic Textiles) ...

สิ่งทอป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต

Download: สิ่งทอป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Protection Textiles) ...

สิ่งทอจัดการความชื้น

Download: สิ่งทอจัดการความชื้น (Moisture Management Textiles) ...

สิ่งทอกันน้ำและระบายความชื้น

Download: สิ่งทอกันน้ำและระบายความชื้น (Waterproof Breathable Fabrics) ...

สิ่งทอป้องกันความร้อนและเปลวไฟ

Download: สิ่งทอป้องกันความร้อนและเปลวไฟ (Heat and Flame Protection Textiles) ...