ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเจ้าร่วมอบรมหัวข้อ
” การควบคุมคุณภาพและการทดสอบสิ่งทอเบื้องต้น “

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ ต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งทอ หลักการในการทดสอบคุณภาพสิ่งทอ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทำให้เกิดของเสียน้อยลง ทำให้คุณภาพสินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณสุธาทิพย์ โทรศัพท์ 02 – 7135492 – 9 ต่อ 512 / suthatip@thaitextile.org

คุณอนุสรา โทรศัพท์ 02 – 7135492 – 9 ต่อ 109 / 081 6511446 / anusara

Leave a reply