20 พ.ย.62 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรม เสวนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แก่ผู้ประกอบการสิ่งทอ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ภายใต้งบประมาณ กองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Read more https://www.thaitextile.org/th/activities/detail.1425.2.0.html )

Leave a reply