พร้อมประชุมหารือความร่วมมือในหลายมิติ อาทิ การนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ การนำผลงานวิจัย ต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่มีนวัตกรรม ฟังก์ชั่น และทดสอบคุณภาพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

Leave a reply