ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ

รายการ

ลิงค์

1.
ใบขอคำทดสอบ
Download
2.
ใบคำขอทดสอบ CoolMode
Download
3.
3.1 ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีแอซิด
Download
3.2 ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีไดเร็กต์
Download
3.3 ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีรีแอกทีฟ
Download
3.4 ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีซัลเฟอร์
Download
3.5 ใบคำขอทดสอบสีย้อมสังเคราะห์สีแวต
Download
4.
ใบคำขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
Download
5.
แบบฟอร์มลงทะเบียนลูกค้า
Download
6
6.1ใบสมัครสมาชิกสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Download
6.2ใบสมัครสมาชิกศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ
Download
6.3ใบสมัครTesting Service Package
Download