วัตถุประสงค์:

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ ต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งทอ หลักการในการทดสอบคุณภาพสิ่งทอ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยเรียนรู้การทดสอบสมบัติเส้นใย ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทำให้เกิดของเสียน้อยลง ทำให้คุณภาพสินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นได้

เนื้อหาการอบรม:

  • การควบคุมคุณภาพและประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบสิ่งทอ
  • หลักการ และการทดสอบสมบัติของเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน เช่น การทดสอบขนาดเส้นใย, ขนาดเส้นด้าย, จำนวนเกลียว, โครงสร้างผ้า, ความแข็งแรง และการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก เป็นต้น

อัตราค่าอบรม : 1,605 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 512
Email: suthatip@thaitextile.org
(คุณสุธาทิพย์)

แผนการจัดฝึกอบรมประจำปี 2564

Leave a reply