สถาบันฯสิ่งทอให้การตอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.เกษตร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษางาน

สถาบันฯสิ่งทอให้การตอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.เกษตร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษางาน