การอบรม การควบคุมคุณภาพและการทดสอบสิ่งทอ

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ ต่อปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งทอ หลักการในการทดสอบคุณภาพสิ่งทอ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยเรียนรู้การทดสอบสมบัติเส้นใย  ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทำให้เกิดของเสียน้อยลง ทำให้คุณภาพสินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นได้

เนื้อหาการอบรม:

  • ความรู้เบื้องต้นคุณภาพมาตรฐาน และการทดสอบ
  • ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติสิ่งทอ
  • เหตุผลในการทดสอบสิ่งทอ
  • การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
  • หลักการทดสอบสมบัติของเส้นใย เส้นด้าย ได้แก่การทดสอบขนาดเส้นใย ขนาดเส้นด้าย จำนวนเกลียว ความแข็งแรง
  • หลักการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ของผืนผ้า ได้แก่ โครงสร้างผ้า สมรรถนะและความแข็งแรง การเปลี่ยนแปลงขนาด
  • สาธิตการทดสอบขนาดเส้นด้าย โครงสร้างผ้า และความแข็งแรง การขึ้นเม็ดขึ้นขน และการต้านต่อการขัดถู

อัตราค่าอบรม : 1,605 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 512
Email: suthatip@thaitextile.org
(คุณสุธาทิพย์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (หมดเขตการรับสมัคร)

Leave a reply