ติดต่อเรา

Contact Us

รายการวิเคราะห์ทดสอบ

การทดสอบทางด้านเคมีวิเคราะห์

 • การวิเคราะห์ชนิด/อัตราส่วนผสมของเส้นใย 
 • ปริมาณความชื้น
 • Sizing ratio
 • Barium Number
 • BHT Content
 • ภาพถ่ายตัดขวาง 
 • ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ 
 • ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 • ปริมาณโลหะหนัก 
 • Nickel Release of Metal Parts
 • สีเอโซ Azo dyestuffs
 • Pentachlorophenol (PCP)
 • 2,3,5,6,-Tetrachlorophenol (TeCP)
 • o-Phenylphenol (OPP)
 • Phthalates 
 • VOC
 • PBB, PBDE
 • Alkyl Phenol (AP)
 • APEOs
 • PFOS, PFOA
 • Isocyanate
 • Allergenic and sensitizing dyestuff
 • Organotin compounds

การทดสอบทางด้านกายภาพของสิ่งทอ

 • การทดสอบเส้นใยและเส้นด้าย 
 • ความคงทนของสี 
 • การทดสอบโครงสร้างผ้า 
 • การเปลี่ยนแปลงขนาด 
 • การทดสอบสมรรถนะของผ้า 
 • การทดสอบการติดไฟ 
 • การทดสอบความแข็งแรง 
 • การวัดค่าสี 
 • การทดสอบพรม 
 • การทดสอบ 
 • การทดสอบสมรรถนะของเครื่องซักผ้า 

การทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา

 • การต้านแบคทีเรีย 
 • การต้านเชื้อรา 
 • การย่อยสลายได้ของสารเคมี 

การทดสอบสิ่งทอสมบัติพิเศษ

 • การจัดการความชื้น  
 • การป้องกันรังสียูวี
 • การต้านไฟฟ้าสถิตย์ 
 • การต้านความร้อน/ไอน้ำ
 • การผ่านของความร้อน 
 • ความสามารถในการผ่านของไอน้ำ 
 • การเก็บกักความร้อน 
 • การดูดซึมน้ำ 
 • อัตราการแห้ง 
 • ความต้านน้ำซึม 
 • ความสะท้อนน้ำ 
 • ความสะท้อนน้ำมัน
 • การคืนตัวต่อการยับ 

สิ่งทอสำหรับยานยนต์

 • Xenon weathering test
 • Carbon weathering test
 • QUV weathering test
 • Cold, heat resistance
 • Ozone exposure
 • Flammability
 • Fogging test
 • Abrasion
 • สีย้อมสังเคราะห์ (Synthetic dye)

  “รู้หรือไม่… จะใช้ จะทำ จะนำเข้า สีย้อมสังเคราะห์ ต้องมีใบอนุญาต”

       

  สีย้อมสังเคราะห์ เป็นสีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมีเพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น เฉดสีที่หลากหลาย มีความสดใส ความคงทนและสามารถย้อมติดบนเส้นใยชนิดต่างๆ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง  เนื่องจากมีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สีเอโซ และ โลหะหนัก 

       เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สีย้อมสังเคราะห์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้ ผู้ทำหรือผลิตและผู้นำเข้าสีย้อมสังเคราะห์ ต้องยื่นขออนุญาตเพื่อยืนยันว่าสีย้อมสังเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถนำมาใช้ ผลิต หรือนำเข้าได้อีกต่อไป

  หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อนำไปใช้ยื่นขอใบอนุญาต ได้แก่

  • การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ : ผู้ยื่นขอสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) link: https://www.tisi.go.th/
  • การตรวจสอบผลิตภัณฑ์: ผู้ยื่นขอสามารถส่งตัวอย่างมาตรวจสอบได้ที่  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ในฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 5 พรบ. พ.ศ.2511

  * กรณียื่นขอใบอนุญาตโดยตรงกับสมอ. โดยไม่มีผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และผลการตรวจประเมินระบบฯ ใช้เวลา 43 วันทำการ

  ** กรณียื่นขอใบอนุญาตพร้อมแนบผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และผลการตรวจประเมินระบบฯ ใช้เวลา 26 วันทำการ

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

   

          การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการคู่มือเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยบริหารโครงการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2556

            เพื่อให้ผู้ประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ มผช. โดยมีข้อกำหนดที่เหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑ์และได้รับการยอมรับ เพราะมีแนวทางปฏิบัติไม่ซับซ้อนและการประชาพิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้จริงเพื่อให้ผู้ผลิตเข้าถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

  ผลิตภัณฑ์ที่ทำการตรวจสอบมีดังนี้

  • ผ้าผืน : ผ้ามัดหมี่, ผ้าแพรวา, ผ้าจก ,ผ้าบาติก,ผ้ามัดย้อม,ผ้าขาวม้า,ผ้าหางกระรอก,ผ้าลายน้ำไหล ผ้ามัดหมี่ เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป : ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่มนอนทอมือ ผ้าห่มนวม หมอนอิง ผ้าปูโต๊ะ เสื้อม่อฮ่อม เป็นต้น

   

  รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้

  http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

            มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม (มอก.) (Thai Industrial Standard) : หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิต ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้ อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ  เป็นต้น

  ตรามาตรฐานมอก.นั้นจะมี 2 แบบ

  1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป  ที่ผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองด้วยความสมัครใจเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน
  2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตต้องทำตามมาตรฐาน และต้องแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์