โครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยขึ้น เพื่อตอบสนองการบริโภคสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน ที่หันมามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต เช่น สิ่งทอสมบัติพิเศษ (Functional Textile)

โครงการฯ จัดให้มีเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย จำนวน 4 ฉลาก ดังนี้

  1. ฉลากคุณภาพสิ่งทอ 
  2. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ 
  3. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉลากทั้ง 4 นี้ สามารถออกให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ (ยกเว้นพรมอุตสาหกรรม) ที่ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศของโครงการฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

สำหรับผู้ประกอบการสิ่งทอการมีเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างจุดขายให้กับสินค้าและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด เนื่องจากผู้ซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพและเห็นถึงความแตกต่างของลักษณะคุณภาพพิเศษและความปลอดภัยในสินค้าประเภทเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในส่วนของผู้บริโภค เครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยเป็นตัวช่วยชี้บ่งให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้สะดวกมากขึ้น